Grå ekonomi – övervakningsstatistik 2016

Inledning

Övervakningsstatistiken gällande grå ekonomi publiceras numera på en modern webbplats. Publikationen samlar ihop olika myndigheters statistik som har anknytning till övervakningen av den grå ekonomin. Statistiken bildar en tidsserie som spänner över flera år och som kan användas för att studera övervakningsåtgärdernas antal och effektivitet.

Till webbplatsen har varje myndighet samlat statistik som beskriver deras egen verksamhet och skrivit en tolkning av dem. Enheten för utredning av grå ekonomi har ansvarat för redaktionen av publikationen.

På webbplatsen hittar du bl.a. uppgifter som beskriver verksamheten vid Enheten för utredning av grå ekonomi, skattegranskningsverksamhetens resultat och indrivningen, statistik som beskriver skattebrottärendenas mängder och påföljder, statistik som beskriver brottsbekämpningsmyndigheternas – dvs. polisens och tullens – verksamhet, arbetarskyddsförvaltningens statistik som gäller lagen om beställarens utredningsskyldighet och utlänningsövervakningen, Arbetslöshetsförsäkringsfondens och Pensionsskyddscentralens statistik över socialförsäkring, statistik från konkursombudsmannens byrå och statistik som gäller alkoholtillsynen. Dessutom används statistik för att beskriva utsökningsväsendets verksamhet som en instans som bekämpar grå ekonomi.