Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/www/harmaatalous.dev.sst.fi/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4139
Verotarkastukset – Vero – Harmaa talous

 

Verotarkastukset

Verotarkastustoimintaa seurataan keräämällä tiedot mm. suoritettujen verotarkastusten lukumääristä ja verotarkastusten perusteella maksuunpannuista veroista sekä verotarkastusten perusteella tehdyistä rikosilmoituksista. Lisäksi seurataan verotarkastuksen ohjausvaikutusta. Erikseen seurataan harmaan talouden toimijoihin kohdistuneita tarkastuksia.

Verotarkastusten lukumäärä

Valmistuneita verotarkastuksia seurataan vuosittain. Verotarkastusten lukumäärällä tarkoitetaan ko. tilastovuoden aikana valmistuneita eli lopullisia, Verohallinnon tietojärjestelmään hyväksytyksi merkittyjä verotarkastuskertomuksia. Valmistumispäivä on kertomuksen hyväksymismerkinnän päivämäärä.

Verotarkastusten lukumäärä

Verotarkastusten määrä kasvoi selvästi vuonna 2014, jonka jälkeen määrä on asettunut yli neljäntuhannen tarkastuksen vuositasolle. Kehityksen on mahdollistanut siirtyminen riskiperusteiseen tarkastustapaan. Verotarkastusta on kohdistettu aikaisempaa enemmän reaaliaikaisen toiminnan tarkastuksiin, jossa pääpaino on tarkastuskohteen mahdollisten veroriskien havaitsemisessa, kuluvan vuoden toiminnan tarkastamisessa sekä verovelvollisten ohjaamisessa ja neuvonnassa. Uudella toimintamallilla tavoitellaan valvontakattavuuden kasvua sekä verovelvollisten oma-aloitteista verotukseen liittyvien virheiden korjaamista.

Verotarkastusten lisäksi tehdään myös muita valvontatoimenpiteitä. Näitä ovat valvontakäynnit ja vertailutietotarkastukset. Valvontakäyntejä tehdään myös verotusyksiköissä. Valvontakäyntien lukumäärä on laskenut edellisiin vuosiin verrattuna, koska vuonna 2016 ei resurssisyistä tehty lainkaan kuittivalvontatarkastuksia.

Valvontatoimenpiteiden lukumäärä

 201420152016
Yhteensä7 0935 4404 360
Verotarkastukset4 6664 5894 155
Valvontakäynnit2 021784124
Vertailutietotarkastukset4066781

Yksittäisiin asiakkaisiin kohdistuvien valvontatoimenpiteiden lisäksi asiakkaiden ilmoitus- ja maksukäyttäytymistä analysoidaan ja valvotaan riskienhallinnan menetelmillä. Edellä mainittujen toimien lisäksi vuoden 2016 aikana panostettiin erityisesti syvennettyyn asiakasyhteistyöhön ja sidosryhmäyhteistyöhön mm. rakennusalalla. Asiakasyhteistyön kautta verotarkastuksen keinovalikoima monipuolistuu ja tämä heijastuu yksittäisten verotarkastusten laskevana määränä.

Maksuunpantujen verojen määrä

Tarkastusten perusteella tehtyjen maksuunpanojen euromääriä seurataan maksuunpanon eräpäivän mukaan. Tiedot saadaan vuosittain Verohallinnon maksuunpanotiedoista. Tietyn vuoden maksuunpanot koskevat siten tarkastuskertomuksia, jotka ovat valmistuneet saman tai edellisen vuoden aikana, joten niitä ei voi tilastoissa suoraan kohdistaa juuri tietyille kertomuksille. Niinä vuosina, kun yritystoiminta on ollut monilla tappiollista, tulee maksuunpanoja vähemmän. Myös aikaisempina vuosina vahvistetut tappiot pienentävät maksuunpanoja, koska verotettavaa tulosta ei synny. Tällöin määrätään vain veronkorotus. Maksuunpantujen verojen lisäksi verotarkastustoiminnalla on muitakin tuloksia kuten avoimeen verokauteen kohdistuvia lisäyksiä, tarkastuskohteen tekemiä itseoikaisuja, viranomaisaloitteisia rekistereistä poistoja, aiheettomien palautusten estämistä, ohjausta ja epäterveen toiminnan katkaisemista.

Tarkastusten reaaliaikaisuus, lyhyempi tarkastuksen kohteena oleva aika sekä muiden työkalujen monipuolinen käyttö ovat syinä maksuunpanojen euromääräiseen laskuun. Tavoitteena on muuttaa asiakkaan käyttäytymistä tulevaisuudessa. Lisäksi sidosryhmäyhteistyötä on lisätty ja tämä laskee yksittäisten tarkastusten lukumäärää. Rakennusalan sidosryhmäyhteistyön tarkoituksena on torjua ennalta harmaan talouden harjoittamista.

Verotarkastus, maksuunpanot milj. euro

Eniten maksuunpanoja tehdään välittömän verotuksen perusteella, vuonna 2016 noin 174 miljoonan euron arvosta. Välillisen verotuksen perusteella tehtiin 46 miljoonan ja ennakkoperinnän perusteella 25 miljoonan euron maksuunpanot.

Harmaan talouden tarkastukset

Harmaan talouden tarkastusten osuus kaikista verotarkastuksista on vaihdellut vuosittain 20 prosentin molemmin puolin. Vuonna 2016 osuus oli 25 prosenttia, yhteensä 1 062 valmistunutta harmaan talouden tarkastusta.

Harmaan talouden tarkastukset

Harmaan talouden tarkastuksiin liittyviä maksuunpanoesityksiä seurataan erikseen vuositasolla. Maksuunpanoesitysten euromäärä on ollut laskusuunnassa, vaikka harmaan talouden tarkastusten lukumäärä on noussut selvästi vuosina 2015 ja 2016 aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Maksuunpanoesitykset harmaa talous milj. €

Rakentamisen urakka- ja työntekijätietoja koskeva tiedonantovelvollisuus tuli voimaan 1.7.2014. Tiedonantovelvollisuuteen liittyviä tarkastuksia tehtiin vuonna 2016 yhteensä 478 ja lukumäärä sisältyy verotarkastusten kokonaismäärään. Tämä osaltaan selittää, miksi tarkastusten euromääräinen tulos on laskenut suhteessa tarkastusten lukumäärään.

Harmaan talouden tarkastuksissa paljastuneen harmaan talouden määrä on pysynyt aikaisempien vuosien tasolla. Havaittujen pimeiden palkkojen määrä on laskenut vuoden 2013 tasolle ja peitelty osinko on vuoden 2015 nousun jälkeen palannut lähemmäs edellisten vuosien tasoa. Puuttuvaa myyntiä on todettu edellistä vuotta enemmän, mitä osaltaan selittää tarkastustoimenpiteiden kohdistaminen mm. taksialalle sekä parturi-kampaamoihin. Vääränsisältöisten tositteiden määrä on laskenut selvästi, mutta tositteiden arvo on samaa suuruusluokkaa edellisiin vuosiin verrattuna. Erot ovat seurausta tilastoinnin muutoksesta, jossa tilastoidaan tarkoituksellinen tositteiden avulla tapahtuva tuloksen vääristely.

Verotarkastuksessa harmaan talouden torjunta on uudelleen organisoitu vuoden 2016 alussa. Harmaan talouden torjunnassa on erityisesti keskitytty vakavan talousrikollisuuden torjuntaan ja seurattu käytännössä rikosilmoitusharkintaan lähteviä tapauksia. Myös tässä ns. raskaan harmaan torjunnassa haetaan tarkastuskattavuutta ja reaaliaikaisuutta, huomioiden tutkimisen erityispiirteet. Vuonna 2014 rikosilmoitusharkintaan on lähtenyt verotarkastuksesta 397 tapausta, vuonna 2015 561 ja vuonna 2016 636 tapausta. Tämän lisäksi on rikosilmoitusharkintaan viety tapauksia muistioilla varsinaista verotarkastusta tekemättä. Näin on toimittu viime vuonna lähinnä alv-palautuspetoksien yrityksiin ja identiteettien väärinkäytöksiin liittyvissä tapauksissa. Nämä toimenpiteet ovat olleet osaltaan vaikuttamassa huomattavaan kasvuun Verohallinnon tekemien rikosilmoitusten määrässä.

Harmaan talouden tarkastukset

 201420152016
Verotarkastuksia4 6664 5894 155
Tarkastetuista harmaita yrityksiä7131 0411 062
Rakennusalan tietojenantovelvollisuuden tarkastus76393478
Rakennusalan vertailutietotarkastukset320sis. ed.sis. ed.
Paljastettu harmaa talous milj. euroa
mustia palkkoja897551
puuttuvaa myyntiä (sis. ALV)685967
peiteltyä osinkoa yhtiöille5279
peiteltyä osinkoa osakkaille364737
Maksuunpanoesitykset veroa milj. euroa
ennakkoperintä12127
arvonlisävero131713
välittömät verot312929
Yhteensä565849
Vääränsisältöisiä tositteita kirjanpidossa
tositteiden lukumäärä4 0525 9301 839
tositteiden arvo milj. euroa383438