Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/www/harmaatalous.dev.sst.fi/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4139
Verohallinnon rikosilmoitukset ja niiden seuraamukset – Vero – Harmaa talous

 

Verohallinnon rikosilmoitukset ja niiden seuraamukset

Lähde: Verohallinnon OBI-info tilastointijärjestelmä

Verohallinnon rikosilmoituksia tilastoidaan sekä rikosilmoitusten lukumäärän että myös rikosilmoitusten sisältämien rikosnimikkeiden lukumäärän perusteella. Yksi rikosilmoitus voi sisältää yhden tai useampia rikosnimikkeitä. Rikosilmoitusmäärät sisältävät sekä Verohallinnon poliisille ilmoittamat rikokset että muut esitutkinnassa olevat rikokset, joissa Verohallinto on esittänyt vaatimuksia asianomistajana.

Verohallinto luovuttaa poliisille rikosilmoituksiin, tutkintaan ja oikeudenkäynteihin liittyviä tietoja. Verohallinto tekee myös rikosilmoituksia osana harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa. Vuonna 2016 Verohallinto kirjasi yhteensä 796 rikosilmoitusta. Määrä kasvoi 246 ilmoituksella edelliseen vuoteen verrattuna.

Verohallinnon rikosilmoitukset

Vuositasolla kirjattujen rikosilmoitusten lukumäärän vaihteluun on olemassa useita luonnollisia syitä. Syytä tavallista jyrkempään ilmoitusten määrän laskuun tai nousuun voi usein etsiä lainsäädännön tai toimintatapojen muutoksista tai koko yhteiskunnan tasolla tapahtuneista taloudellisista tms. muutoksista.

Keskeisimpänä Verohallinnon rikosilmoitusten määrään vaikuttavana asiana ovat Verohallinnon tekemien verotarkastusten lukumäärä ja verotarkastuksesta rikosharkintaan etenevien tapausten määrä ja laatu. Rikosilmoitusten määrään tiettynä ajankohtana voi vaikuttaa muun muassa rajatulle toimialalle kohdistettu verovalvontahanke, jonka yhteydessä tulee ilmi tavanomaista enemmän verojen välttämistä.

Vuonna 2016 rikosilmoitusten määrän nousuun vaikutti verotarkastuksen harmaan talouden torjunnan uudelleen organisointi sekä tarkastuksen tuloksellinen vertailutietojen hyödyntäminen ja onnistunut kohdevalinta. Uusien toimintatapojen myötä rikosharkintaan etenevien tarkastusten määrä lisääntyi ja laatu parani. Lisäksi ajankohtaiset uudet ilmiöt alv-palautuspetokset ja identiteettien väärinkäytökset näkyivät rikosilmoitusten lukumäärän kasvuna.

Rikosilmoitusten rikoslajit

Verohallinnon rikosasioiden painopiste on vakavassa talousrikollisuudessa veropetoksissa, kirjanpitorikoksissa ja velallisen epärehellisyysrikoksissa. Valtaosa Verohallinnon tekemistä rikosilmoituksista kohdistuu veropetoksiin. Verorikkomuksista tehdyt rikosilmoitukset ovat tasaisesti vähentyneet.

Verohallinnon kirjanpitorikoksesta tekemät rikosilmoitukset liittyvät pääsääntöisesti veropetoksiin. Ilmoitettujen kirjanpitorikosten lukumäärä on pysynyt viime vuosina samalla tasolla. Verohallinto ei ole kirjanpitorikoksen asianomistaja, mutta sillä on oikeus tehdä epäillyn kirjanpitorikoksen havaitessaan siitä ilmoitus esitutkintaviranomaiselle.

Rikosilmoitusten rikoslajit, Lkm

Kaaviossa kuvataan eri rikosnimikkeiden prosentuaaliset osuudet Verohallinnon rikosilmoituksissa.

Verohallinnon rikosilmoitukset %

Veropetosten osuus kaikista ilmoitetuista rikosnimikkeistä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Vuonna 2016 veropetosten prosentuaalinen osuus kaikista rikosnimikkeistä oli 67 prosenttia. Veropetosten ja kirjanpitorikosten yhteenlaskettu osuus oli 86 prosenttia kaikista ilmoitetuista rikoksista. Vaikka kirjanpitorikosten 19 prosentin osuus osoittaa laskusuuntaa, lukumäärä on pysynyt viime vuodet samalla tasolla. Velallisen epärehellisyys -rikosten osuus on ollut hienoisessa laskussa viime vuosina. Konkurssien määrän vähentyminen heijastuu velallisen epärehellisyys -rikosten määrään.

Törkeiden veropetosten osuus kaikista Verohallinnon ilmoittamista veropetoksista on saavuttanut 80 prosentin osuuden viimeisen viiden vuoden ajan. Vuonna 2016 Verohallinnon kirjaamista, veropetoksia koskevista ilmoituksista yli 82 prosenttia koski törkeitä veropetoksia. Tämä osoittaa, että Verohallinnossa painopiste on ollut vakavan talousrikollisuuden ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa. Tavallisten veropetosten ilmoitusmäärän kasvu on seurausta arvonlisäverojen valvonnassa esiin tulleista väärinkäytöksistä.

Verohallinnon rikosilmoitukset, veropetos tekomuodot

Edellisiin vuosiin verrattuna velallisen epärehellisyys -rikosten kokonaismäärä on hieman laskenut, mutta ilmoituksista suhteessa suurempi osuus on ollut rikoksen törkeitä tekomuotoja. Verohallinnon tilastoimat velallisen epärehellisyys -rikokset ovat tyypillisesti sellaisia, joissa Verohallinto on asianomistajana ja varsinaisen rikosilmoituksen tekijä on jokin muu taho, esimerkiksi konkurssipesän pesänhoitaja. Pesänhoitajan tekemät rikosilmoitukset velallisen epärehellisyys -rikoksista ovat lisääntyneet vuodesta 2013 alkaen, jolloin lainmuutoksella pesänhoitaja velvoitettiin tekemään ilmoitus havaitsemistaan rikoksista, joilla saattaa olla velkojien maksunsaannin tai pesän selvityksen kannalta vähäistä suurempi merkitys.

Velallisen epärehellisyys tekomuodot

Rikosilmoitusten seuraamukset

Verohallinto seuraa rikosasioiden tuomioita yleisessä tuomioistuimessa jutuissa, joissa se on ollut asianomistajana. Tilastossa ovat mukana vastaajakohtaisesti kaikki tilastovuonna lainvoimaisesti päättyneet jutut. Tuomioiden määrä korreloi muutaman vuoden viiveellä tehtyjen rikosilmoitusten määrään. Vuonna 2016 lainvoimaisten tuomioiden määrä on pienen laskun jälkeen kääntynyt jälleen uudelleen nousuun. Viime vuosina syyte on hylätty noin joka kymmenennen vastaajan osalta.

Verohallinnon rikosilmoitusten seuraamukset

Verohallinnon rikosilmoitusten seuraamukset

Verohallinto seuraa vastaajakohtaisesti lainvoimaisesti päättyneistä rikosasioista tuomittuja seuraamuksia rangaistuslajeittain jutuissa, joissa se on ollut asianomistajana. Muu seuraamus tarkoittaa yhdyskuntapalvelua ja sen erillinen tilastointi on aloitettu vuonna 2016.

Sakkorangaistusten määrä on tasaisesti vähentynyt, mikä on seurausta Verohallinnon painopisteen siirtymisestä vakavien talousrikosten torjuntaan. Kaksoisrangaistuksen kiellon vuoksi lievissä tapauksissa veronkorotus voidaan harkita riittäväksi seuraamukseksi, eikä asiaa silloin viedä rikosprosessiin.

Vuonna 2016 Verohallinnon rikosilmoituksista seuranneissa tuomioissa vankeusrangaistusten tai vaihtoehtoisesti yhdyskuntapalvelun osuus oli runsas 92 prosenttia ja sakkorangaistusten noin 8 prosenttia.

Verohallinnon rikosilmoitusten seuraamukset

Ehdottomien vankeusrangaistusten osuus kaikista vankeusrangaistuksista on suhteellisen pieni. Ehdottomien ja ehdollisten vankeusrangaistusten suhde on pysytellyt samalla tasolla, poikkeuksena vuosi 2014. Vuonna 2016 yli 80 prosenttia tuomituista vankeusrangaistuksista tuomittiin ehdollisena vankeutena.