Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /var/www/harmaatalous.dev.sst.fi/wordpress/wp-includes/functions.php on line 4139
Aluehallintovirasto – Tilaajavastuuvalvonta – Vero – Harmaa talous

 

Aluehallintovirasto – Tilaajavastuuvalvonta

Mikko Vanninen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuutiimin tehtävänä on valvoa lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä koko Suomen alueella. Tilaajavastuulain valvonnan tavoitteena on yrityksille harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvien haittavaikutusten torjuminen. Vuoden 2016 valvontahankkeita olivat rakennusala, teollisuus, logistiikka, palvelualat sekä muut -hanke, jossa tehtiin tarkastuksia mm. julkishallinnon kohteisiin.

Kaikkien tilaajavastuutiimin vuodelle 2016 valitsemien hankkeiden yhtenä keskeisimpänä tavoitteena oli lisätä yritysten tietoisuutta tilaajavastuulain tarkoituksesta ja sisällöstä sekä sitä kautta markkinoida toimintakulttuuria, jossa yhteistyötä tehdään ainoastaan sellaisten sopimuskumppaneiden kanssa, joiden tiedetään hoitavan lakisääteiset velvoitteensa asianmukaisesti. Hankkeiden tarkastuksissa käytiin läpi ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevat sopimukset sekä tarkastettiin, olivatko tarkastuksen kohteena olleet tilaajat noudattaneet tilaajavastuulakia. Tulokset esitetään valmistuneista tarkastuksista.

Hankkeiden tulokset 2016

Rakennusalan tilaajavastuuhankkeessa tarkastuksia tehtiin vuonna 2016 yhteensä 862, joista kesken on raportin tekohetkellä 77 tarkastusta. Tarkastuksista 300 on tehty yhdessä joko rakennusalan tarkastajan, ulkomaalaistarkastajan tai molempien kanssa. Tehdyissä tarkastuksissa on tarkastettu yhteensä 2 650 sopimusta. Toimintaohjeita on annettu 980 tapauksessa. Tehdyistä tarkastuksista 287 on ollut sellaisia, joissa ei ole annettu yhtään toimintaohjetta. Laiminlyöntimaksuprosesseja on käynnistynyt raportin tekohetkeen mennessä 57 tarkastuksessa. Noin joka kuudennessa tapauksessa on ollut epäily siitä, että tilaaja on tehnyt sopimuksen, vaikka hänen on täytynyt tietää, että sopimuksen toisella osapuolella ei ole tarkoitus täyttää sopimuspuolena ja työnantajana lakisääteisiä maksuvelvoitteitaan.

RAKENNUSALAN TILAAJAVASTUUTARKASTUKSET ALUEELLISESTI

VastuualueTarkastusten lukumääräTarkastusten lukumäärä, joissa tilaajaa ei ole velvoitettuAnnettujen toimintaohjeiden lukumäärä yhteensä
YHTEENSÄ775287980
ESAVI390149451
ISAVI10551103
LSAVI5312101
LSSAVI17157230
PSAVI561895

Viranomaisyhteistyötarkastuksia tehtiin rakennusalan tilaajavastuuhankkeessa yhteensä 80 kappaletta. Verohallinnon kanssa tehtyjä tarkastuksia on ollut 70, joista 11 mukana on ollut myös Eläketurvakeskuksen virkamiehiä. Poliisi on ollut mukana 11 tarkastuksessa. Viranomaisyhteistyötarkastuksista viisi on johtanut laiminlyöntimaksuprosessin käynnistymiseen. Kahdessa tapauksessa on ollut kyse siitä, että tilaaja on tehnyt sopimuksen, vaikka hänen on täytynyt tietää, että sopimuksen toisella osapuolella ei ole tarkoitus täyttää sopimuspuolena ja työnantajana lakisääteisiä maksuvelvoitteitaan.

Teollisuushankkeessa tarkastuksia tehtiin hankesuunnitelman mukaisesti laaja-alaisesti eri teollisuuden toimialoille teknologiateollisuudessa, kemianteollisuudessa, metsäteollisuudessa ja muussa teollisuudessa. Hankkeessa tehtyjen tarkastusten perusteella aloitettiin laiminlyöntimaksuprosessi 14 tilaajan osalta. Aloitetuissa laiminlyöntimaksuprosesseissa kahdeksassa tapauksessa tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuden laiminlyönti liittyi ulkomaalaisen sopimuskumppanin selvityksiin. Ulkomaalaisten sopimuskumppanien osalta puutteita oli etenkin lähetettyjen työntekijöiden eläkevakuuttamisen selvittämisessä. Osa tarkastuksista ja laiminlyöntimaksuprosesseista on kesken.

TEOLLISUUSHANKKEEN TILAAJAVASTUUTARKASTUKSET ALUEELLISESTI

VastuualueTarkastusten lukumääräTarkastusten lukumäärä, joissa tilaajaa ei ole velvoitettuAnnettujen toimintaohjeiden lukumäärä yhteensä
YHTEENSÄ21150334
ESAVI8925131
ISAVI40941
LSAVI17147
LSSAVI491476
PSAVI16139

Logistiikkahankkeen tarkastuskohteina olivat aiempien vuosien tapaan ensisijaisesti kuljetus-, varastointi ja huolinta-alan yritykset. Tarkastuksia tehtiin maantieliikenteen, vesiliikenteen, varastoinnin sekä posti- ja kuriiritoiminnan toimialaluokkiin. Suurin osa tarkastetuista tilaajista lukeutui maantieliikenteen tavara- tai henkilökuljetuksen toimialaluokkiin. Erityiseksi painopisteeksi hankkeessa asetettiin julkisen sektorin organisaatiot kuljetuspalveluiden tilaajina, joihin tehtiin yhteensä 41 tarkastusta. Suurin osa julkishallinnon tarkastetuista tilaajista oli kuntia, joiden koulukuljetuksista tehtyjä sopimuksia tarkastettiin. Lisäksi julkishallinnon tilaajina tarkastettiin satamia ja sairaanhoitopiirejä. Toimintaohjeita annettiin lähes jokaisen julkishallinnon tarkastuksen tuloksena, mikä kertoo julkisella sektorilla olleen paljon tietämättömyyttä tilaajavastuulain noudattamisessa kuljetussopimusten osalta. Logistiikkahankkeessa jatketaan kuntien koulukuljetuksiin keskittyvien tarkastusten tekemistä vuonna 2017.

Laiminlyöntimaksuprosessi on käynnistetty 23 tarkastuksen seurauksena. Maksuja on toistaiseksi määrätty neljässä tapauksessa. Tarkastuksista 32 on kesken. Lähes puolessa laiminlyöntimaksuprosessiin johtaneista tarkastuksista laiminlyönnit ovat koskeneet sopimusta työvoimanvuokrauksesta. Kaikista tarkastetuista sopimuksista suurin osa on ollut kuitenkin alihankintasopimuksia. Tilaajavastuulain noudattamisessa on logistiikka-alalla puutteita erityisesti henkilöstövuokrauksen osalta. Annettujen toimintaohjeiden suuren määrän perusteella näyttää, että tilaajavastuulakia ei edelleenkään tunneta toimialalla kovin hyvin, vaikka tilanne on parempi kuin lain voimassaolon alkuvuosina.

LOGISTIIKKAHANKKEEN TILAAJAVASTUUTARKASTUKSET ALUEELLISESTI

VastuualueTarkastusten lukumääräTarkastusten lukumäärä, joissa tilaajaa ei ole velvoitettuAnnettujen toimintaohjeiden lukumäärä yhteensä
YHTEENSÄ24851404
ESAVI16634253
ISAVI1188
LSAVI34474
LSSAVI23438
PSAVI14131

Palveluhankkeen tarkastukset kohdennettiin majoitus-, ravitsemis-, kiinteistönhoito-, ja siivousalan yrityksiin Suomessa. Tarkastuskohteet valittiin siten, että valvonnan vaikuttavuus olisi mahdollisimman suuri. Kohteiden valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että tilaajavastuulain velvoitteiden tarkastaminen tapahtuisi mahdollisimman tehokkaasti ja tieto lain asettamista velvoitteista leviäisi laajalle alueelle. Ennalta ilmoittamattomien tarkastuskäyntien määrää lisättiin. Tarkastuksia on tehty koko maan alueella ja tarkastukset on kohdistettu kaiken kokoisiin yrityksiin. Tarkastuksia tehtiin 388, joista 16 on kesken. Hankkeessa on tarkastettu selvitysvelvollisuuden noudattamista yli 1 000 sopimuksessa. Laiminlyöntimaksuprosessi on aloitettu 25 tarkastuksesta.

PALVELUHANKKEEN TILAAJAVASTUUTARKASTUKSET ALUEELLISESTI

VastuualueTarkastusten lukumääräTarkastusten lukumäärä, joissa tilaajaa ei ole velvoitettuAnnettujen toimintaohjeiden lukumäärä yhteensä
YHTEENSÄ372136410
ESAVI25094270
ISAVI24533
LSAVI391349
LSSAVI472450
PSAVI1288

Hankkeen perusteella näyttää, että tilaajavastuulain velvoitteet tunnetaan palveluhankkeen toimialoilla heikosti. Vuoden aikana on annettu yli 400 toimintaohjetta. Yleisin syy toimintaohjeen antamisen oli, että tilaaja ei ole noudattanut selvitysvelvollisuuttaan ennen sopimuksen solmimista. Määrä on yli kaksi kertaa suurempi kuin vuonna 2015. Muutos on merkittävä, koska tilaajavastuulain velvoitteet eivät ole alalla tiukentuneet eikä tarkastusmäärässä ole vastaavaa muutosta. Hankkeen tulokset osoittavat, että näillä toimialoilla aliurakointia ja vuokratyövoimaa käytetään melko paljon ja sopimuskumppanien määrät kasvavat tilaajan koon kasvaessa, vaikka myös maantieteellisiä eroja esiintyi. Puutteita selvitysvelvollisuuden noudattamisessa on havaittu kaikenkokoisissa yrityksissä.

Yhteenveto

Tilaajavastuutiimin tarkastajat tekivät vuonna 2016 yhteensä 1 790 tarkastusta. Kuulemisia selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä on 2017 tammikuun loppuun mennessä lähetetty 123 tilaajalle ja 37 tilaajalle on määrätty laiminlyöntimaksuja yhteensä 162 108 euroa. Toimintaohjeita tilaajavastuutarkastuksilla vuonna 2016 annettiin yhteensä 2 117 kappaletta. Yleisimmät toimintaohjeet kaikissa valvontahankkeissa kohdistuivat selvitysten hankkimiseen ennen sopimuksen tekemistä, ulkomaalaisten sopimuspuolien tilaajavastuuselvitysten sisältöön, selvitysten säilyttämiseen sekä selvitysten kelpoisuusaikaan. Yhä useammin laiminlyöntimaksutapauksissa on kyse ulkomaalaisista sopimuskumppaneista ja ulkomaisen sopimuskumppanin eläke- ja tapaturmavakuutuksen selvittämispuutteista.

KUULEMISTEN JA LAIMINLYÖNTIMAKSUJEN MÄÄRÄ HANKKEITTAIN 2016 (TILANNE 27.1.2017)

HankeKuulemisten lkm.Maksupäätösten lkm.Määrätyt laiminlyöntimaksut yhteensä (€)
Yhteensä12337162 108
Logistiikka23511 800
Muu414 500
Palvelu25840 004
Rakentaminen571661 904
Teollisuus14743 900

Tarkastuksissa, joissa tilaajalle on annettu toimintaohje, yritysten kokojakauma tilaajan henkilöstömäärällä mitattuna noudattelee hyvin tarkasti samaa kokojakaumaa kuin kaikkien tarkastettujen tilaajien kokojakauma. Tarkastushavainto osoittaa, että myös suurissa yrityksissä, joissa on hankintoihin erikoistunutta henkilöstöä, oli suhteessa lähes yhtä paljon tilaajavastuulain selvittämisvelvollisuuteen liittyviä puutteita kuin muillakin tilaajilla. Tehdyn havainnon perusteella suurten yritysten tarkastamista tullaan jatkamaan vuonna 2017.

KAIKKI TARKASTUKSET 2016; JAKAUMA TILAAJAN HENKILÖSTÖMÄÄRÄN PERUSTEELLA

Tarkastuksessa annettu toimintaohje 2016; Jakauma tilaajan henkilöstömäärän perusteella

Vuonna 2016 käynnistyneiden laiminlyöntimaksuprosessien määrä on olennaisesti pudonnut aiemmista vuosista. Yhtenä merkittävänä syynä päätösmäärien laskuun voidaan pitää 1.9.2015 voimaan tulleita lainsäädäntömuutoksia. Verojen maksua koskevan selvityksen sisällön muuttuminen on selkeästi vähentänyt tarkastuksien perusteella tehtyjen laiminlyöntimaksupäätösten määrää. Lakimuutoksen jälkeen verovelkaisen sopimuskumppanin kanssa tehty sopimus ei ole automaattisesti johtanut laiminlyöntimaksuun.

Toinen syy päätösten lukumäärän laskuun on tietoisuuden lisääntyminen tilaajavastuulaista, erityisesti rakennusalalla asiat ovat aikaisempaa paremmassa kunnossa. Rakennusalan lainsäädäntömuutokset, työmarkkinajärjestöjen aktiivisuus ja tiimin pitkäjänteinen valvonta rakennusalalla on tuottanut tulosta. Laiminlyöntimaksujen määrään vaikuttaa myös se, että palveluhankkeen ja logistiikkahankkeen tarkastuksilla iso määrä tarkastetuista sopimuksista, ei kuulu lain soveltamisalaan tai tilaajalla ei ole ollut tilaajavastuulain mukaista selvitysvelvollisuutta sopimuskumppanistaan.

Vaikka yleisesti tietoisuus tilaajavastuusta on lisääntynyt, niin samaan aikaan lain sisältö tunnetaan joillakin toimialoilla edelleen heikosti. Osoituksena tästä on palveluhankkeessa annettujen toimintaohjeiden suhteellisen määrän kasvu vuonna 2016.

Uusi lainmuutoksella 1.9.2015 voimaan tullut velvollisuus selvittää sopimuskumppanin työterveyshuollon järjestäminen on ollut tarkastetuissa sopimuksissa pääsääntöisesti kunnossa.