Ulosoton tilastoja

Ulosotto harmaan talouden torjujana

Seppo Laakso, Valtakunnanvoudinvirasto

Tehokas ulosottotoiminta torjuu muiden tavoitteiden ohella harmaata taloutta. Ulosottolaitoksen on pystyttävä tehokkaasti ja laadukkaasti hoitamaan vuosittain yli puolen miljoonan ulosottovelallisen asioita. Käsiteltävinä asioina se merkitsee noin 2,7 miljoonaa asiaa. Ulosottoa työllistää erityisesti maksukykyiset, mutta maksuhaluttomat velalliset, jotka erilaisin järjestelyin pyrkivät välttelemään velkojen maksamista. Ulosotossa heidän asiansa siirretään käsiteltäväksi erikoisperintään. Erikoisperinnän erääksi keskeiseksi tavoitteeksi on määritelty harmaan talouden torjunta. Erikoisperinnän muita tavoitteita ovat rikoksella saadun hyödyn palauttaminen ja ulosoton normaaliperinnän tukeminen erityisen aikaa vievissä täytäntöönpanotoimissa.

Ulosoton vaikuttavuus

Ulosoton tehokkuutta ja vaikuttavuutta kuvataan yleensä perittyinä euroina ja käsiteltyinä asioina. Ulosoton vaikuttavuus on kuitenkin paljon muutakin. Toimiva ulosottojärjestelmä ylläpitää yhteiskunnassa hyvää oikeussuojaa ja oikeusvarmuutta, ennaltaehkäisee laiminlyöntejä sekä edistää hyvän maksumoraalin säilymistä. Näin toimimalla ulosotto edesauttaa yhteiskunnan vakautta ja tärkeää luottoyhteiskunnan toimivuutta.

Erikoisperintä

Erikoisperinnässä käsitellään ulosottovelalliset, joiden asioiden selvittäminen edellyttää laajaa tutkintaa ja viranomaisyhteistyötä. Tutkimalla ja selvittämällä velkojen maksua välttelevien ulosottovelallisten varallisuusjärjestelyjä, erikoisperintä omalta osaltaan viestii, että ulosottomenettelyssä puututaan myös haasteellisiin asioihin. Ulosoton kannalta usein erittäin vaativa ja aikaa vievä selvitystyö näkyy euroina mitattuna normaaliperintää kalliimpana perityn euron kustannuksena. Erikoisperintään panostamalla, ulosottolaitos omalta osaltaan kantaa myös taloudellista vastuuta harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa.

Vuosi 2016 ulosotossa

Yleistä

Ulosoton perintätulos oli vuonna 2016 yhteensä 1,071 miljardia euroa. Tulos on 1,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Ulosottovelallisia oli yhteensä noin 550 000, mikä oli 1,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilövelallisten osuus kaikista velallisista oli 90 prosenttia ja yritysten osuus 10 prosenttia. Velallisia, joilla ei ole ollut asioita vireillä ulosotossa vireilletuloa edeltävän vuoden aikana, oli määrällisesti noin viisi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ulosottoon saapui vuonna 2016 noin 2,7 miljoonaa asiaa, mikä on yli neljä prosenttia edellisvuotta enemmän.

Ulosottovelallisten lukumäärä vuoden aikana

Ulosottolaitoksen perintätulos (1 000 €)

Erikoisperintä

Erikoisperinnän käsiteltäväksi siirrettiin vuonna 2016 velkoja yhteensä noin 149 miljoonaa euroa, josta turvaamistoimien osuus oli noin 46 miljoonaa euroa. Erikoisperinnästä tilitettiin ulosoton hakijoille yhteensä 25 miljoonaa euroa. Velalliset ja velkojat sopivat ulosottomenettelyn aikana yli 1,9 miljoonan euron suorituksista ja lisäksi suoraan velkojalle maksettiin erikoisperintämenettelyn aikana 0,5 miljoonaa euroa. Erikoisperinnän toimesta tavallisessa ulosottoperinnässä oleville asioille osoitettiin ulosmitattavaksi ja takavarikoitavaksi omaisuutta 8,4 miljoonan euron edestä. Yhteistyöviranomaisille, konkurssipesille ja velkojille takavarikoitavaksi tai muiden toimenpiteiden kohteeksi osoitettiin omaisuutta noin 2,2 miljoonan euron arvosta. Erikoisperinnän euromääräinen tulos vuonna 2016 oli yhteensä noin 38 miljoonaa euroa. Lisäksi vuoden 2016 lopussa omaisuutta oli ulosmitattuna noin 54 miljoonan euron ja takavarikoituna 63 miljoonan euron arvosta.

Erikoisperintä: kertyneenä tilitetyt rahasaatavat ja perintätulos (1 000 €)

Erikoisperintä: velallisten ja velkojien sopimat ja maksamat suoritukset (1 000 €)

Erikoisperintä: muulle ulosotolle ja yhteistyöviranomaisille osoitettu ja takavarikoitu omaisuus (1 000 €)

Erikoisperintä: ulosmitatun ja takavarikoidun omaisuuden arvo (1 000 €)